(In)trànsit
2000-2015 / fotografia digital / vídeo H264
Successió d'imatges fotogràfiques en producció permanent, des d'on es captura el viatge i el moviment continu, com a metàfores de la desorientació i desequilibri de l’home contemporani. ================
Sucesión de imágenes fotográficas en producción permanente, desde donde se captura el viaje y el movimiento continúo, como metáforas de la desorientación y el desequilibrio del hombre contemporáneo.
================
A succession of photographs in permanent production: here the place where the journey is caught in images, together with the continuous motion, serve as metaphors of the disorientation and mental imbalance of contemporary mankind.

=En construcció=En construcción=Under construction=© 2018 xiscobonnin.com