Photo Data Corruption
2012-2017 / fotografia digital / impressió amb pigments minerals
Les fotografies digitals es copien i dupliquen als equips informàtics, es fan còpies de seguretat, back-ups, etc., de manera rutinària i mecànica. Aquest procés no es sempre perfecte, i a vegades és produeixen errors fatalsque danyen els fitxers digitals, tal com va succeir al back-up dels discs durs connectats al meu equip ordenador personal. Tanmateix, són errors capaços de produir noves imatges que fragmenten i deconstrueixen l'aparença de realitat d'aquestes i en reconstrueixen de noves, amb nous plantejaments plàstics, estètics i conceptuals. En definitiva, postfotografia (re)creada per computadora. ================
Las fotografías digitales se copian y duplican en los equipos informáticos. Se ejecutan copias de seguridad, back-ups, etc., de manera rutinaria y mecánica. Este proceso no es siempre perfecto y en ocasiones se producen errores fatalesque dañan los archivos digitales, tal como sucedió en el back-up de los discos duros conectados a mi ordenador personal. Sin embargo, son errores capaces de producir nuevas imágenes que fragmentan y de-construyen la apariencia de realidad de las mismas, generando artefactos visuales con nuevos planteamientos plásticos, estéticos y conceptuales. En definitiva, postfotografía (re)creada por computadora.================Digital photography files are copied and duplicated on computers, and back-up and mirror copies, etc. are routinely and mechanically made. This process is not always foolproof and, at times, fatal errors occur that damage or corrupt digital files; this is exactly what happened with the hard drive back-ups connected to my personal computer. In addition, these errors can produce new images that fragment and deconstruct the appearance of reality, creating visual artefacts with new artistic, aesthetic and conceptual perspectives. In short, post-photography (re)created by computer.